Politicky exponovaná osoba

V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákon) se s účinností od 1. ledna 2017 významně mění definice tzv. politicky exponované osoby.

Politicky exponovanou osobou se pro účely AML zákona rozumí:

 1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
 2. fyzická osoba, která je
  1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), zejména:
   • příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.,
   • sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka,
   • osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně,
   • osoba, která s ní trvale žije,
   • osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu,
  2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Jelikož se nová definice politicky exponované osoby vztahuje na podstatně širší okruh osob, musí i všichni klienti směnárny a platební instituce vzít tuto změnu na vědomí a v případě, že se stali nebo stanou politicky exponovanou osobou, tuto skutečnost pracovníkům společnosti EXCHANGE s.r.o. oznámit před uskutečněním každé směny cizí měny, uzavřením rámcové smlouvy nebo sjednáním platebního příkazu.

Aktuální znění AML zákona č. 253/2008 Sb. naleznete na stránkách Ministerstva financí v sekci Legislativa.