Politicky exponovaná osoba /
Politically Exposed Person


Politicky exponovaná osoba

V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákon) se s účinností od 1. ledna 2017 významně mění definice tzv. politicky exponované osoby.

Politicky exponovanou osobou se pro účely AML zákona rozumí:

 1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
 2. fyzická osoba, která je
  1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), zejména:
   • příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.,
   • sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka,
   • osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně,
   • osoba, která s ní trvale žije,
   • osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu,
  2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
  3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Jelikož se nová definice politicky exponované osoby vztahuje na podstatně širší okruh osob, musí i všichni klienti směnárny a platební instituce vzít tuto změnu na vědomí a v případě, že se stali nebo stanou politicky exponovanou osobou, tuto skutečnost pracovníkům společnosti EXCHANGE s.r.o. oznámit před uskutečněním každé směny cizí měny, uzavřením rámcové smlouvy nebo sjednáním platebního příkazu.

Aktuální znění AML zákona č. 253/2008 Sb. naleznete na stránkách Ministerstva financí v sekci Legislativa.


Politically Exposed Person

In connection with the amendment to the Act No. 253/2008 Coll. against money laundering (i.e. AML Act), the definition of a politically exposed person has significantly changed with effect from January 1, 2017.

For the purposes of the AML Act the politically exposed person shell mean:

 1. an individual who holds or held a major public office with a nationwide or regionalwide power, such as the head of state or prime minister, a head of central government authority and his deputy (a deputy or a state secretary), a member of parliament, a member of the governing body of a political party, a head of the local government, a member of the Supreme Court, Constitutional Court or other higher judicial authority, against whose decisions no appeals can be generally filed (with exceptions), a member of the Central Bank highest authority, the high-ranking officer in the armed forces or military corps, a member or its representative, if it is a legal entity, of a statutory body a state-controlled company, ambassador or chargé d'affaires, or a natural person who holds a similar position in other country, the offices of European Union or other international organizations,
 2. an individual
  1. who is related to the person referred to in the subparagraph a), especially:
   • relatives in direct line - parents, grandparents, children, grandchildren, greatgrandchildren etc.,
   • sibling, spouse, partner,
   • brother in law, sister in law (i.e. family of spouse or partner), son in law, daughter in law, parents in law,
   • a person who has lived with him or her,
   • a person has a family relationship or a similar relationship when a harm suffered one person would the second person considers as his own detriment,
  2. is a partner or real owner of the same legal entity or trust or other similar legal arrangement under the foreign law as the person referred to in the subparagraph a), or it is known that it is in any other close business relationship with a person referred to in the subparagraph a), or
  3. is a real owner of a legal entity or trust or other similar legal arrangement under the foreign law, which is known to have been created for the benefit of persons referred to in the subparagraph a).

Since the new definition of a politically exposed person covers a much broader range of people, all clients of the payment institution have to take this change into account and if they have become or will become a politically ex-posed person, they must announce that fact to the employ-ees of the company EXCHANGE s.r.o. before each individual act of currency exchange, signing of a frame contract or placing of a payment order.

Kurzovní lístky

Platby do zahraničí

Tipy, rady a výhody

Šokující videa

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.
Partnerské weby: www.platby-do-zahranici.cz | www.kolik.cz | www.nejlepsi-kurzy.cz | www.exchange-vip.cz